esp cat deutsch


La fundació

Fundada i presidida per Aina Maria Lliteras Pascual, és una organització de naturalesa fundacional, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar. El domicili està ubicat en el carrer de Rafel Blanes, 14, d’Artà, a les Illes Balears.

 

 

La Fundació desenvolupa les seves activitats en el municipi d’Artà. No obstant això i, si el compliment dels seus objectius ho requereixen, pot actuar a tota l’illa de Mallorca i a tot el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 Les finalitats de la Fundació són:

·         El foment i la promoció de les activitats culturals, la participació en el desenvolupament cultural del municipi, i la conservació del seu patrimoni cultural, així com la difusió i l'intercanvi de patrimoni cultural amb altres entitats de àmbit nacional o internacional 

·         La construcció i/o rehabilitació i la gestió i/o explotació, de tots els altres béns i drets, públics o privats, que la fundació pugui adquirir mitjançant cessions, donacions, compra, etc., en l’àmbit del patrimoni i la cultura.

·         El foment i la promoció de la cultura mitjançant certàmens culturals i exposicions.

·         Qualsevol altre que suposi el foment de la cultura.