esp cat deutsch


Certamen

INFORMACIÓ I BASES DEL CERTAMEN

El Certamen d’Art Creatiu Aina Maria Lliteras és una iniciativa que compta amb el suport de l’Ajuntament d’Artà i del Consell de Mallorca, de la Caixa i de Caixa Colonya de Pollença  i que té com a principal objectiu donar a conèixer l’art al poble, fer-lo partícip i implicar-lo incentivant la seva curiositat per a la creació. Per arribar a aquests objectius, és important fer arribar les Bases del Certamen al major nombre d’interessats i, per això, contam amb una base de dades de més de 5.000 artistes, dels quals la majoria pertanyen a l’Estat Espanyol, però molts altres són de fora del país.

 

 Bases de participació

1 . Podran participar en el Certamen Internacional Aina M. Lliteras de Can Cardaix tots els artistes interessats qualsevol que sigui la seva nacionalitat o residència.

2 . Els temes de les obres i les tècniques que s'utilitzin són lliures, i la seva presentació ha de ser adequada per a la seva exposició.

3 . Els artistes presentaran un dossier format pels següents apartats:

A Fitxa – d'inscripció (que s'adjunta a les presents bases)

B – Currículum artístic

C – Fotos d'un mínim de quatre de les obres disponibles per a exposar, en el cas de ser seleccionats, amb la seva corresponent fitxa tècnica (mesures, tècnica i any d'execució i preu, subjecte a les retencions i impostos que marca la llei).

D – Material gràfic (catàlegs, fotos, ressenyes bibliogràfiques i crítiques…) dels tres últims anys, que es considerin oportunes.

I - Els dossier es lliuraran o manaran a Fundacio A. m. Lliteras Rafel Blanes nº14 d'Artà, l'últim dia de presentació del dossier és el 18 del mes en curs

1 -El jurat, serà nomenat per la Fundació i format per persones de reconegut prestigi. Aquest seleccionarà als artistes i les obres entre els dossiers rebuts i els convidarà a participar en l'exposició que s'efectuarà en la seu de la Fundació

2 -La selecció es farà pública el pròxim dia 27. Els artistes que desitgin recuperar el seu dossier que adjuntar un sobre de devolució degudament emplenat amb l'adreça de tornada i el franqueig pagat

3 - Els dossiers que no indiquin la seva devolució en el moment de la inscripció, es consideraran cedits a la Fundació pel seu titular, els quals passessin a formar part d'un arxiu específic.

4 - Els artistes seleccionats haurien de fer-se càrrec de les despeses que origini el transport de la seva obra, i es responsabilitzessin dels desperfectes o pèrdues que es produeixin durant el transport. Se suggereix que els embalatges siguin reutilizables.

La Fundació crearà un fons de 6000 € per a comprar una o vàries de les obres La proposta d'adquisició serà comunicada als artistes el dia de la clausura de l'exposició. Així mateix es convidarà a un artista seleccionat a realitzar posteriorment una exposició individual.

Els autors de les obres seleccionades es comprometran a autoritzar la seva reproducció, a l'efecte de divulgació del Certamen, sobre el suport que consideri la Fundació, o terceres persones a instància seva, durant la vigència del Certamen. Aquest termini de vigència serà d'un any contant a partir del moment de la decisió del jurat. L'autorització dels autors per a l'ús d'aquestes obres no suposarà cap despesa addicional per a l'organització.

Els autors de les obres presentades a l'exposició del Certamen disposaran d'un termini màxim d'un mes -a partir de la clausura- per a retirar-les o demanar que els siguin remeses; en cas contrari aquestes es consideraran cedides i, per tant, passaran a formar part del patrimoni de la Fundació.

Els artistes que presentin el seu dossier es comprometran a complir i a respectar les decisions del jurat i tot el que estableixen aquestes Bases.


Per obres i activitats de la seu de la Fundació, aquest any no es convoca Certamen. S'informarà de futures convocatòries de seguida que sigui possible.