esp cat deutsch


Estructura interna

El Patronat és l’òrgan de govern, representació i administració de la Fundació, i executa les funcions que li corresponen amb subjecció a allò que disposa l’ordenament jurídic i els Estatuts de la Fundació. Té plena llibertat per determinar les activitats que tendeixin a aconseguir els objectius concrets més adequats o convenients en cada moment, a judici del Patronat i dins el compliment de les seves finalitats. La competència s’estén a resoldre les incidències de tot el que concerneix al govern, la representació i l’administració de la Fundació, i també a la interpretació i la modificació dels seus Estatuts.

El Consell Assessor és l'òrgan de participació, consulta i assessorament, sense funcions executives.